Απάντηση έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Μιχ. Παπαδόπουλος στην Ερώτηση (υπ’ αριθ. πρωτ.: 3840/2014) που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης για την υλοποίηση του έργου: «Εθνική Υποδομή παθητικού δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης μέχρι το σπίτι με τη συμμετοχή του δημοσίου-FTTH».

Το έργο αφορούσε στη δημιουργία (με τη μέθοδο ΣΔΙΤ – Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) υποδομής δικτύου οπτικών ινών σε όλη την Ελλάδα, με την οποία θα παρέχονται τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες νέας γενιάς (next generation networks).

Στην Ερώτησή του ο Σταύρος Καλογιάννης είχε επισημάνει ότι, τον Μάιο του 2013 το έργο βρισκόταν στο στάδιο περαίωσης της οικονομοτεχνικής του μελέτης, προκειμένου στη συνέχεια να κινηθεί η διαδικασία υλοποίησής του. Συγκεκριμένα, ο φάκελος έργου ΣΔΙΤ είχε ολοκληρωθεί από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και επρόκειτο να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Competition και  DG Regio).

Μάλιστα το έργο είχε μελετηθεί ώστε να αξιοποιηθούν και οι υφιστάμενες τηλεπικοινωνιακές υποδομές (ΜΑΝ, δίκτυο Σύζευξης κλπ), στο πλαίσιο εξοικονόμησης κόστους της επένδυσης, αλλά και εξοικονόμησης του τηλεπικοινωνιακού κόστους με το οποίο επιβαρύνεται το Ελληνικό Δημόσιο για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Στην απάντησή του (υπ’ αριθ. πρωτ.: Β-1823/2014) ο Υφυπουργός Υποδομών αναφέρεται στο Εθνικό Ευρυζωνικό Πλάνο, «το οποίο βρίσκεται σε φάση οριστικοποίησης (έχει ήδη σταλεί από τον Ιούλιο του 2014 προσχέδιο του Πλάνου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)» και επισημαίνει ότι «με στόχο την επίτευξη των δεικτών του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη 2020, που αφορούν στην Ευρυζωνικότητα, έχει προβλεφθεί, μεταξύ άλλων, μια δράση που αφορά την ανάπτυξη εθνικής υποδομής πρόσβασης υπερ – υψηλής ταχύτητας (super – Fast Broadband) με τη χρήση τεχνολογιών Οπτικών Ινών, πολύ χαμηλότερου προϋπολογισμού, από αυτόν του παλαιού σχεδιασμού. Ο νέος σχεδιασμός βασίστηκε σε ενημερωμένα δεδομένα της αγοράς και της Ευρυζωνικής κατάστασης της Χώρας».

Κα καταλήγει: «Καθώς, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020, είμαστε σε αναμονή για τη δυνατότητα χρηματοδότησης μιας τέτοιας δράσης, κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

Μόλις οριστικοποιηθεί το Εθνικό Ευρυζωνικό Πλάνο και ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ΣΕΣ και των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το ΣΕΣ, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση».