Εντείνει τις προσπάθειές του ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας, σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Άρτας κ. Μιχάλης Νικολάου, για την ανατροπή της αποφάσεως του Φορέα του Ελληνικού Κτηματολογίου, με την οποία το Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιά-δας (που δικαστικά υπάγεται στην Άρτα) εντάχθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο (και, κατεπέκταση, στο Υποθηκοφυλακείο) Πρέβεζας.

Το θέμα προέκυψε από τον περασμένο μήνα Δεκέμβριο 2019, όταν έγινε γνωστή η απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Κτηματολογίου (θέλουμε να πιστεύουμε από άγνοια επί του θέματος), με την οποία ολόκληρη η περιφέρεια του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας, που είχε έδρα τη Φιλιππιάδα, υπήχθη στο συσταθέν Υποκατάστημα του Κτηματο-λογίου Πρέβεζας. Η απόφαση δε αυτή, εκτός του ότι αντίκειται στο νόμο (αφού παραβιάζει τα επί σειρά δεκαετιών όρια των δικαστικών υπηρεσιών) δημιουργεί πλείστα όσα προβλήματα στις συναλλαγές των πολιτών, αφού από τις 28 συνολικά τοπικές κοινότητες που υπάγονται στο Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας, οι 15 (δηλαδή οι περισσότερες) ανήκουν διοικητικά στην Άρτα και μάλιστα όλες στο Δήμο Αρταίων, αυτές δε είναι οι εξής: 1).Από τη δ.ε. Αμβρακικού: Βίγλα, Πολύδροσο, Ράχη, Στρογγυλή, 2).Από τη δ.ε. Βλαχερνών: Γρίμποβο, Κορφοβούνι, 3).Από τη δ.ε. Ξηροβουνίου: Αμμότοπος, Καμπή, Παντάνασσα, Πιστιανά, Ροδαυγή, Σκούπα, Φανερωμένη και 4).Από τη δ.ε. Φιλοθέης: Άγιος Σπυρίδων, Καλόβατος.
Για το σκοπό αυτόν, το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας είχε σειρά επαφών με τους Βουλευτές του Νομού Γ. Στύλιο, Ο. Γεροβασίλη και Χ. Γκόκα, καθώς και με τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Β. Ψαθά και τον Δήμαρχο Αρταίων Χ. Τσιρογιάννη, στους οποίους ανέπτυξαν όλα τα προκληθέντα θέματα από την απόφαση αυτή, καθώς και τις επιπτώσεις που θα έχουν για τους πολίτες των ανωτέρω κοινοτήτων, δεδομένου ότι για οποιαδήποτε συναλλαγή τους, που αφορά στα ακίνητά τους, πρέπει να μεταβαίνουν ακόμα και δυο φορές στην Πρέβεζα. Το πρόβλημα δε αυτό επιτείνεται, δεδομένης και της χρονικής συγκυρίας με την επέκταση του Κτηματολογίου και στις περιοχές αυτές. Με τη σειρά τους οι εκπρόσωποι του Νομού μας κατανόησαν τα προβλήματα που δημιουργούνται και υποσχέθηκαν την αμέριστη συνδρομή τους σε κάθε επίπεδο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους.
Τέλος, το σχετικό επισυναπτόμενο έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, που απευθύνεται στο Δ.Σ. του Ελληνικού Κτηματολογίου και που κοινοποιείται στα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Δικαιοσύνης, αλλά και στις περιφερειακές και τοπικές δικαστικές και διοικητικές αρχές, έχει ως ακολούθως:  

«Μετ’ εκπλήξεως πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη της υπ’ αριθμ. 88/5/ 21-11-2019 (ΦΕΚ 4443/Β΄/03-12-2019) αποφάσεως του Διοικητικού σας Συμβουλίου του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με την οποία, εκτός άλλων, το καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας συμπεριελήφθη στο συσταθέν Υποκατά-στημα Πρέβεζας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου. Τούτο δε, καθόσον η ενλόγω απόφαση που αφορά στο να υπαχθεί η τοπική αρμο-διότητα του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας στο Υποκατάστημα Κτημα-τολογίου Πρέβεζας, είναι καθόλα παράνομη, καθόσον στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν τα ακόλουθα (τα οποία πιστεύουμε ότι προφανώς αγνοούσατε κατά τη λήψη της αποφάσεώς σας). Πλέον συγκεκριμένα:
1). Η Περιφέρεια του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας, όπως και του προσφάτως καταργηθέντος (κατά το έτος 2013) Ειρηνοδικείου Φιλιππιάδας, υπάγεται δικαστικά στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Άρτας, μολονότι η έδρα αμφοτέρων (Φιλιππιάδα) υπάγεται διοικητικά στην π.ε. Πρέβεζας. Τούτο έλαβε χώρα από της συστάσεως των ενλόγω Υπηρεσιών, δηλαδή εδώ και δεκαετίες ολόκληρες, δεδομένου ότι η ευρύτερη περιφέρεια της Φιλιππιάδας είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή της Άρτας για λόγους γεωγραφικούς (η πόλη της Φιλιππιάδας απέχει μόλις 12 χιλιόμετρα από την Άρτα, ενώ από την Πρέβεζα 45 χιλιόμετρα), οικονομικούς, εμπορικούς, πολιτισμικούς κλπ. Έτσι, στην γεωγραφική περιφέρεια του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας περιλαμβάνονται πε-ριοχές τόσο της π.ε. Άρτας (15 συνολικά τοπικές κοινότητες), όσο και της π.ε. Πρέβεζας (1 δημοτική κοινότητα και 12 τοπικές κοινότη-τες), όπως αναλυτικά περιγράφουμε πιο κάτω.
2). Η μη ταύτιση των διοικητικών ορίων με αυτές των δικαστικών (Εφετείου, Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου κλπ) ορίων αποτελεί φαινόμενο σύνηθες σε όλη την Επικράτεια. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, το Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας, το οποίο λειτουργούσε και προπολεμικά, που το αρχείο του όμως καταστράφηκε κατά τα γεγονότα του Β΄ Παγκο-σμίου Πολέμου, επαναλειτούργησε από το έτος 1947, με Προϊσταμένους τον εκάστοτε συμβολαιογράφο Φιλιππιάδας, τον έλεγχο του οποίου ενεργούσε, λόγω τοπικής δικαστικής αρμοδιότητας, ο εκάστοτε Εισαγγε-λέας Πρωτοδικών Άρτας (και όχι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πρέβεζας). Περαιτέρω, κατά το έτος 1987 συστήθηκε το Ειδικό Άμισθο Υποθη-κοφυλακείο Φιλιππιάδας με το Π.Δ. 190/1987 (ΦΕΚ 90/Α΄/15-06-1987), με έδρα του την έδρα του Ειρηνοδικείου Φιλιππιάδας, το οποίο με τη σειρά του υπήγετο ανέκαθεν στο Πρωτοδικείο Άρτας.
3). Κατόπιν των ανωτέρω, στο Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας έχουν υπαχθεί από της συστάσεώς του προπολεμικά, αλλά και στη συνέχεια από της μετατροπής του σε Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο, οι εξής, τότε αυτοτελείς κοινότητες, και ήδη τοπικές κοινότητες των ακολούθων σημερινών  Δήμων, ήτοι:    
    

α). Από την π.ε. Άρτας:
Από τον τέως Δήμο Αμβρακικού (ήδη ομώνυμη δημοτική ενότητα Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων): Βίγλα, Πολύδροσο, Ράχη, Στρογγυλή.
Από τον τέως Δήμο Ξηροβουνίου (ήδη ομώνυμη δημοτική ενότητα του Δήμου Αρταίων): Αμμότοπος, Καμπή, Παντάνασσα, Πιστιανά, Ροδαυγή, Σκούπα, Φανερωμένη.
Από τον τέως Δήμο Φιλοθέης (ήδη ομώνυμη δημοτική ενότητα του Δήμου Αρταίων): Άγιος Σπυρίδων, Καλόβατος.
Σημειωτέον δε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω υπ’ αριθμ. 190/1987 Π.Δ. οι εξής τοπικές κοινότητες, που όμως είχαν υπαχθεί από της αρχικής συστάσεως του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας (πιθανώς η παράλειψη να οφείλεται στο ότι οι πιο κάτω κοινότητες υπήγοντο ανέκαθεν στο Ειρηνοδικείο Άρτας) και:
   

Από τον τέως Δήμο Βλαχερνών (ήδη ομώνυμη δημοτική ενότητα του Δήμου Αρταίων): Γρίμποβο, Κορφοβούνι.
Ήτοι σύνολο τοπικών κοινοτήτων της π.ε. Άρτας: 15 (δεκαπέντε), υπαγομένων όλων σήμερα στο Δήμο Αρταίων.

β).Από την π.ε. Πρέβεζας:
Από τον τέως Δήμο Φιλιππιάδας (ήδη ομώνυμη δημοτική ενότητα του Δήμου Ζηρού): Φιλιππιάδα (δ.κ.), Άγιος Γεώργιος, Γυμνότοπος, Δρυόφυτο, Κερασώνας, Κλεισούρα, Νέα Κερασούντα, Παναγιά, Πέτρα, Ρωμιά.
Από τον τέως Δήμο Ανωγείου (ήδη ομώνυμη δημοτική ενότητα του Δήμου Ζηρού): Ανώγειο, Γοργόμυλος, Τσαγκαρόπουλο.
Ήτοι σύνολο δημοτικής και τοπικών κοινοτήτων της π.ε. Πρέβε-ζας: 13 (δεκατρείς), υπαγομένων όλων σήμερα στο Δήμο Ζηρού (υπόψη ότι η τοπική κοινότητα Πέτρας υπάγεται στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας).
4).Καθίσταται, επομένως, σαφές ότι ανεξάρτητα από το ότι ο Φορέας σας υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όχι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, οφείλετε, παρεκτός του ότι η μεγαλύτερη εδαφική περιφέρεια του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας ανήκει διοικητικά στην π.ε. Άρτας, να σεβαστείτε το υπάρχον επί σειρά δεκαετιών καθεστώς του ενλόγω Υποθηκοφυλακείου, που επιτάσσει αυτό να υπάγεται στην Άρτα. Άλλωστε, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ότι ολόκληρη η εδαφική περιοχή του Ειρηνοδικείου Φιλιππιάδας (με τις ίδιες κοινότητες που αναφέρονται πιο πάνω και που, ανεξάρτητα του ότι ορισμένες απ’ αυτές  διοικητικά υπάγονται στην π.ε. Πρέβεζας), υπήχθη από της συστάσεώς του στο Πρωτοδικείο Άρτας και, κατά την κατάργησή του ως Ειρηνοδικείου, υπήχθη στο Ειρηνοδικείο Άρτας και όχι στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 110/2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 193/Α΄/10-10-2012).
Πλέον τούτων, είναι γεγονός ότι αρμόδιος για την επιθεώρηση και ενγένει τον έλεγχο του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας (στο οποίο διατηρείται ολόκληρο το αρχείο του) είναι, εκ του νόμου, ο κ. Εισαγγελέας Πρωτοδικών Άρτας, ο οποίος όμως, υπό το κράτος της εκδοθείσας αποφάσεώς σας, δεν θα μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του στην Πρέβεζα, αφού η πόλη αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλης Εισαγγελίας και, εν προκειμένω, του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πρέ-βεζας !
5).Με βάση, επομένως, τα ανωτέρω παρέλκει και η παράθεση των υπολοίπων επιχειρημάτων, όπως η χιλιομετρική απόσταση που απαιτείται για τον πολίτη που χρειάζεται να μεταβεί (τουλάχιστον δις) στην Πρέ-βεζα και Φιλιππιάδα (όπου, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται ολόκληρο το αναλογικό αρχείο των συμβολαίων και των υπολοίπων μεταγε-γραμμένων πράξεων) για την υποβολή αιτήσεων, πληρωμή τελών, επικυ-ρώσεων συμβολαίων και πιστοποιητικών κλπ και του γεγονότος ότι, εκτός των άλλων, ο ίδιος ο Δήμος Αρταίων θα μεταβαίνει για την διεκπεραίωση υποθέσεων ορισμένων ακινήτων του στο Δήμο Πρέβεζας ! Επομένως, ευνόητο είναι ότι όλα τα προεκτεθέντα, δηλαδή ως προς το υφιστάμενο μέχρι την έκδοση της πρόσφατης αποφάσεώς σας καθεστώς, συνηγορούν κυρίως στην εξυπηρέτηση των πολιτών και δεν εκπο-ρεύονται ούτε από «επαγγελματικά», αλλά και ούτε από «τοπικιστικά» μας οφέλη.
6).Κατόπιν τούτων, και συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω, αποτελεί πλέον μονόδρομο και θα πρέπει τάχιστα:
α).Να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 88/5/21-11-2019 (ΦΕΚ 4443/Β΄/03-12-2019) απόφασή σας, και να εκδοθεί αντίστοιχη απόφαση περί υπα-γωγής της τοπικής αρμοδιότητας του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-λακείου Φιλιππιάδας στο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Άρτας και στη συνέχεια στο δημιουργηθησόμενο Υποκατάστημα Άρτας του Κτημα-τολογικού Γραφείου Ηπείρου (άρθρο 15§2 Ν. 4512/2018).
β).Να διατηρηθεί φυσικά το Γραφείο του τέως Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας στην πόλη της Φιλιππιάδας, όπου θα υφίσταται ολόκληρο το αναλογικό του αρχείο, προς έλεγχο τίτλων κλπ.
Διαφορετικά, η υφιστάμενη κατάσταση, συνεπεία της ανωτέρω αποφά-σεώς σας, συνιστά προς το παρόν τεράστιες διοικητικές ευθύνες σας, με δεδομένο ότι δεν θα συγχωρείται πλέον άγνοιά σας επί του θέματος.
Επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματός μας».


Go to top