Δεν πραγματοποιούνται και στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Άρτας τόσο οι ποινικές, αστικές και διοικητικές δίκες, όσο και οι αναγκα-στικοί πλειστηριασμοί ακινήτων και κινητών, κατά το διάστημα από 16-03-2020 έως 27-03-2020.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλό-γου Άρτας, που υπογράφει ο Πρόεδρός του κ. Μιχάλης Νικολάου:

1).Αναστέλλονται οι δίκες των πολιτικών και ποινικών δικαστη-ρίων, με εξαίρεση:
       

α).Την εκδίκαση των αυτοφώρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
β).Την εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατού-μενους κατηγορούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης.
γ).Τις ποινικές δίκες, που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παρα-γραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31-01-2021.
δ).Την χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση των αντιδίκων, δηλαδή σε κατεπείγουσες περι-πτώσεις ασφαλιστικών μέτρων.

2).Αναστέλλονται όλες οι νόμιμες και οι δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, ενώπιον των Υπηρεσιών των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, καθώς και η παρα-γραφή των συναφών αξιώσεων.
3).Αναστέλλονται οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες ανα-γκαστικής εκτελέσεως ή διενέργειας πλειστηριασμού.
4).Γενικότερα, η λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, που, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκη-σης, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
5).Οι διοικητικές δίκες που είχαν ορισθεί για την 23-03-2020 θα μεταφερθούν σε δικάσιμο του μηνός Σεπτεμβρίου 2020.
Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους πολίτες ότι για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων, θα πρέπει να έρχονται σε τηλεφωνική ή ηλεκτρονική συνεργασία με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, ιδίως για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις τους.
Τέλος, ο Δικηγορικός Σύλλογος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλο το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό της χώρας και ιδιαίτερα της περιοχής μας για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλουν με υπερέκταση των δυνάμεών τους για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας.
Γνωριμία με Κυρία

Συνταξιούχος δημοσίου, 60 ετών εμφανίσιμος, ζητά γνωριμία με σοβαρή κυρία και εμφανίσιμη, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις (κατά προτίμηση ελεύθερη) από 40 έως 55 ετών για γνωριμία, συγκατοίκηση και ότι άλλο προκύψει στο μέλλον.

Κος Αντώνης.

Τηλ. 698 777 4972

Go to top