Σε νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013, θα εισαχθεί ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αρταίων για το έτος 2014 αφού κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 21 Νοεμβρίου, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία (17 κατά, 15 υπέρ). Το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού, προβλέπει έσοδα 45.708.028,79€, έξοδα 46.488.196,20 € και 780.167,41 € στο αποθεματικό.
Οι υποδείξεις από το Υπουργείο Οικονομικών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια παρέκκλισης από τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου.

Επομένως οφείλουμε, να διαχειριστούμε τους ελάχιστους πόρους ώστε ο Δήμος να συνεχίσει να λειτουργεί, χωρίς εκπτώσεις στις υπηρεσίες του και να εκτελεί έργα που βελτιώνουν τη ζωή των δημοτών και αλλάζουν την εικόνα της πόλης της Άρτας και των τοπικών κοινοτήτων, γεγονός που τόνισε και ο Αντιδήμαρχος κύριος Φώτης Γεωργίου στην εισήγηση του θέματος που έκανε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. και έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 77 του σχεδίου νόμου «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με βάση τις οδηγίες που παρέχονται από την κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Εσωτερικών (Αριθμός ΦΕΚ 1896/1-8-2013).

Ακόμα βάση του ανωτέρω άρθρου η οικονομική επιτροπή, έπειτα από την αριθμ. 330/2013 απόφασή της για την ψήφιση του σχεδίου Π/Υ του δήμου Αρταίων για το οικονομικό έτος 2014, μερίμνησε  για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, ώστε αυτό να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
Στη γνώμη του Παρατηρητηρίου για τον Π/Υ του Δήμου Αρταίων που στάλθηκε με το αριθμ. 580/17-10-2013 έγγραφό του, περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Η γνώμη του Παρατηρητηρίου περιλάμβανε την μείωση κάποιων εσόδων αλλά και την αύξηση κάποιων δαπανών. Το Παρατηρητήριο χαρακτηρίζει κάθε Π/Υ μη ρεαλιστικό, όταν παρουσιάζει κάποια αυξομείωση σε κωδικούς δαπανών και εσόδων, μικρή ή μεγάλη, σε σχέση πάντα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου. 
Επισημαίνουμε ότι από τις 25 Ιουλίου 2013, έχει αποσταλεί ενημερωτικό έγγραφο με αριθμ. Πρωτοκόλλου 13301-25/7/2013, με το οποίο καλούμε τους αρχηγούς όλων των παρατάξεων να καταθέσουν προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα, τον Προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία του έτους 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου, προχώρησε στην ψήφιση του αναθεωρημένου σχεδίου, το οποίο και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που προτείνει το Παρατηρητήριο, με την αριθμ. 383/2013  απόφασή της.
Σύμφωνα, πάλι με το άρθρο 77 του σχεδίου νόμου, το Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλει έως τις  15 Νοεμβρίου να ψηφίσει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (στοχοθεσία) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μια ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και να υποβάλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου.
Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το ΟΠΔ δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως αναφέρεται παραπάνω, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και προχωρεί στη σύνταξη και την ψήφισή τους.

Είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτική επιχορήγησης του δήμου από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καθώς επίσης και στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε τους βασικούς άξονες και τα δεδομένα με βάση τα οποία διαμορφώθηκε το τελικό σχέδιο, το οποίο και περιλαμβάνει 46.488.196,20 € στους κωδικούς δαπανών, 45.708.028,79 € στους κωδικούς των εσόδων και 780.167,41 € στο αποθεματικό.
•    Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για το 2014 είναι μειωμένοι κατά 1,9 %, όπως ορίζει η ΚΥΑ
•    Τα προνοιακά επιδόματα είναι μειωμένα κατά 8,4%, όπως ορίζει η ΚΥΑ
•    Οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, υπολογίζονται στο τετραπλάσιο της τελευταίας κατανομής, όπως ορίζει η ΚΥΑ
•    Η ΣΑΤΑ είναι μειωμένη κατά 53%, που σημαίνει μείων 633.583,20 €, όπως ορίζει η ΚΥΑ
•     Συνεχίζεται για μία ακόμα χρονιά, η ενίσχυση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αρταίων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π και Σχολικές Επιτροπές), με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους και να διασφαλίζεται η παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουν στους δημότες. Πολιτισμός, Αθλητισμός, ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί και σχολεία, αποτελούν αναντικατάστατες υποδομές, βαρύνουσας σημασίας για την διαβίωση των πολιτών στο Δήμο μας.
•    Οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου περιορίστηκαν στις άκρως απαραίτητες, για την ομαλή λειτουργία του Δήμου, χωρίς την υποβάθμιση των υπηρεσιών του. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των υπηρεσιών, αξιοποιώντας πλήρως το διαθέσιμο προσωπικό και χρησιμοποιώντας κάθε νέα τεχνολογία (μείωση 20% της κατανάλωσης καυσίμων με τη χρήση GPS και τη μηχανογράφηση του γραφείου κίνησης).
•    Όσον αφορά τα έσοδα, από ιδίους πόρους, είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά, ως προς τη δυνατότητα είσπραξής τους.

Με λίγα λόγια, καλούμαστε να διαμορφώσουμε έναν προϋπολογισμό με ελάχιστες, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, κρατικές επιχορηγήσεις, η δυνατότητα εκτέλεσης του οποίου, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους ιδίους πόρους.
Οι υποδείξεις από το Υπουργείο Οικονομικών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια παρέκκλισης από τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου.
Επομένως οφείλουμε, να διαχειριστούμε τους ελάχιστους πόρους ώστε ο Δήμος να συνεχίσει να λειτουργεί, χωρίς εκπτώσεις στις υπηρεσίες του και να εκτελεί έργα που βελτιώνουν τη ζωή των δημοτών και αλλάζουν την εικόνα της πόλης της Άρτας και των τοπικών κοινοτήτων. 
Το στοίχημα είναι μεγάλο, καθώς διανύουμε ένα ακόμα χρόνο οικονομικής ύφεσης, με την κοινωνία να έχει πληγεί οικονομικά ανεπανόρθωτα και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθεί στις οφειλές προς το Δήμο, σχεδόν μηδαμινή.
Ωστόσο, δεδομένης της καλή οικονομικής κατάστασης, στην οποία καταφέραμε να βρίσκεται ο Δήμος Αρταίων, θεωρούμε πως η σταθερή πορεία του Δήμου είναι κάτι παραπάνω από βέβαιη. Αναφορικά παραθέτουμε κάποια οικονομικά στοιχεία της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής, στοιχεία που καταλήγουν σε ένα θετικό πρόσημο και δείχνου ένα γενικότερο συμμάζεμα των οικονομικών, αλλά και μια διαχείριση που επιτρέπει τη επιβίωση του Δήμου και τον κατατάσσει σε έναν από τους λίγους υγιείς οικονομικά δήμου της χώρας.

Για το 2011:
Οφειλές από χρήση 2010: 3.107.640,10 €
Εισπραχθέντα: 31.316.532,71€
Πληρωθέντα: 26.397.942,34 €
Ταμειακό Υπόλοιπο: 4.918,590,37 €

Για το 2012:
Οφειλές από χρήση 2011: 2.417.050,30 €
Εισπραχθέντα: 31.960.627,16 €
Πληρωθέντα: 25.149.058,78 €
Ταμειακό Υπόλοιπο: 6.811.568,38 €

Για το 2013 (έως 31/10/2013):
Οφειλές από χρήση 2012: 1.970.461,67 €
Εισπραχθέντα: 27.509.986,85 €
Πληρωθέντα: 19.760.879,97 €
Ταμειακό Υπόλοιπο: 7.749.106,88 €
Ανεξόφλητα τιμολόγια 2013:871.080,21 €

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι κάθε έτος κλείνει με συνεχώς αυξανόμενο ταμειακό υπόλοιπο, μειώνοντας τις οφειλές του δήμου προς προμηθευτές, οι οποίοι εξοφλούνται από το Δήμο σε διάστημα ενός μήνα περίπου. Αξίζει να αναφερθούμε και τη συνολική εικόνα των Δήμος στη Ελλάδα, για να μπορέσουμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Έτσι αναφορικά με την τελευταία κατανομή επιχορηγήσεων, από του 325 Δήμους , οι 200 περίπου πήραν μειωμένη χρηματοδότηση, ενώ 110 από αυτούς δεν πήραν καθόλου χρήματα, εξαιτίας της υπαγωγής τους στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ο Δήμος Αρταίων, είναι ένας από τους λίγους Δήμους που δεν απαιτείται η ένταξή του στη ρύθμιση αυτή, αν και η οικονομική συγκυρία δυσχεραίνει συνεχώς την κατάσταση όλων των Δήμων ανεξαιρέτως. 
Αναλογιζόμενοι λοιπόν, όλα τα παραπάνω, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε πως η οικονομική αυτοτέλεια του δήμου, είναι εξασφαλισμένη σε μεγάλο βαθμό και η ικανότητά του να ανταπεξέλθει σε ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες είναι σχεδόν δεδομένη.

Δεδομένου ότι το τεχνικό πρόγραμμα για το 2014 που ψηφίστηκε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτυπώνεται αυτούσιο στον προϋπολογισμό, όπως επίσης και τα δημοτικά τέλη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί. Ακόμη, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορούν ανελαστικές δαπάνες (λειτουργικές δαπάνες και μισθοδοσία), καθώς επίσης το συγκεκριμένο σχέδιο του προϋπολογισμού συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου. Έπειτα από όλα αυτά, δεν βρίσκω κανένα λόγο να καταψηφιστεί το εν λόγω σχέδιο, εκτός και αν υπάρχουν προτάσεις που είναι ρεαλιστικές, εφικτές και συμμορφώνονται πλήρως με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη χρηματοδότηση του Δήμου.»