Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Άρτας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας» η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 30 ανέργων που κατοικούν μόνιμα στην Π.Ε. Άρτας.

2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης:
Ειδικότερα στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για τους 30 ωφελούμενους που περιλαμβάνουν:

* Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση 100 ωρών με εκπαιδευτικό
επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα.
* Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική
υποστήριξη και την κοινωνική τους ένταξη και την προώθησή τους στην
απασχόληση.
* Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων
επωφελούμενων και συμπράξεων.
* Δράσεις Ψυχολογικής υποστήριξης.
* Δράσεις Νομικής Συμβουλευτικής.
* Δράσεις δικτύωσης με δομές.
* Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη
σύσταση επιχειρήσεων.
* Επαγγελματική Συμβουλευτική.

3. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
* Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
* Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€.

4. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Διεύθυνση: Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας Τ.Κ. 47100 - Αίθουσα Διώνη
Τηλ: 2681078840
Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 09:00 - 13:00

5. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου να προσέρχονται από 20/12/2013 έως και 15/1/2014, τις ώρες 09:00 - 13:00 με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στην ανωτέρω διεύθυνση.

6. Εταίροι
Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Άρτας είναι:
* ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (Συντονιστής)
* ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
* ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ
* ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
* ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
* ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ
* ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)

Για την Α.Σ. ΑΡΤΑΣ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Γιώτης Χρήστος