Νέο χτύπημα για την Άρτα, από πλευράς «αποψιλώσεως» των τοπικών αρμοδιοτήτων δημοσίων υπηρεσιών, που εδρεύουν στο νομό μας. Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά της Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων), που προΐσταται όλων των Δ.Ο.Υ. της χώρας, η οποία, επικαλούμενη «την καλύτερη δυνατή και ποιοτική εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την προστασία και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου», με απόφασή της της 21-04-2022 (ΦΕΚ 2085/Β΄/28-04-2022), «αποφάσισε και διέταξε»:

1).Τον ανακαθορισμό της κατά τόπον αρμοδιότητας διαφόρων Δ.Ο.Υ. σε όλη την Επικράτεια, με κριτήριο τον ταχυδρομικό κώδικα (!) της περιοχής.

2).Όσον αφορά τη Δ.Ο.Υ. Άρτας, έχουμε τις εξής μεταβολές:

α).Όσες τοπικές κοινότητες διαθέτουν τον ταχυδρομικό κώδικα 482 00 (που αποτελεί τον κωδικό της Φιλιππιάδας) και που διοικητικά υπά-γονται στις π.ε. Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων, θα υπάγονται πλέον φο-ρολογικά στη Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας. Στις κοινότητες δε αυτές (μαζί με τους οικισμούς τους) συμπεριλαμβάνονται και οι εξής: Αμμότοπος, Αμπέλια Αμμοτόπου, Καμπή, Παντάνασσα, Στρογγυλή, Ανωγειατάκαι Χανό-πουλο.

β).Όσες τοπικές κοινότητες διαθέτουν τον ταχυδρομικό κώδικα 440 01 (που αποτελεί τον κωδικό των Πραμάντων) και που διοικητικά υπάγο-νται στις π.ε. Άρταςκαι Ιωαννίνων, θα υπάγονται πλέον φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων.Στις κοινότητες δε αυτές (μαζί με τους οικισμούς τους) συμπεριλαμβάνεται και η κοινότητα Μελισσουργών. 

γ).Όσες τοπικές κοινότητες διαθέτουν τον ταχυδρομικό κώδικα 470 43 (που αποτελεί τον κωδικό των Αγνάντων) και που διοικητικά υπάγο-νται στις π.ε. Άρτας και Ιωαννίνων, θα υπάγονται πλέον φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Άρτας.Στις κοινότητες δε αυτές (μαζί με τους οικισμούς τους) συμπεριλαμβάνονται και οι εξής:Άγναντα, Άνω και Κάτω Γραικικό, Γουριανά, Καταρράκτης, Κουκούλια, Κρυοπηγή, Κτιστάδες, Λεπιανά, Μηλιά Καταρράκτου, Μικροσπηλιά, Παλαιοχώρι, Ράμια, Σγάρα κλπ.

Σύμφωνα δε με την ίδια απόφαση της Α.Α.Δ.Ε.: α).η μεταγραφή των φορολογουμένων στις νέες Δ.Ο.Υ., όπου υπάγονταιεφεξής, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., κατά το διάστημα από 16 έως 19-09-2022 και β).από 06-05-2022 θα υπαχθούν οι νέοι φορολογούμενοι, που θα αποκτήσουν έκτοτε Α.Φ.Μ.

Παρ’ όλο το «καλό περιτύλιγμα» που έχει η απόφαση αυτή, επικαλούμενη μάλιστα την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων κλπ, μπορούμε να σχολιάσουμε ότι ουδέν προσπορίζει υπέρ των φορολογουμένων, αν ληφθεί υπόψη ότι η εξυπηρέτησή τους, αλλά και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά συντελούνται τον τόπο που υπάγεται διοικη-τικά η κατοικία του φυσικού προσώπου και η έδρα του νομικού προσώπου αντίστοιχα. Τούτο δε καθόσον, η πόλη του κάθε νομού είναι εκεί που θα μεταβούν (όσο και αν διατυμπανίζονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές) οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των εταιριών, επιχειρήσεων κλπ, για την διεκπεραίωση των πάσης φύσεως συναλλαγών τους και έτσι δεν μπορούν να προσέρχονται για μια επιμέρους υπόθεσή τους σε μια δημόσια υπηρεσία της Άρτας(πχ Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου κλπ) και παράλληλα να μεταβαίνουν σε άλλη πόλη (λχ Πρέβεζα) για τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Τέλος, όσο και αν η Α.Α.Δ.Ε. αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή, οι εμπνευ-στές της ενλόγω απόφασης δεν μπορούν να παραβλέπουν και τη συνταγ-ματική επιταγή του άρθρου 101§2 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «Η διοικητική διαίρεση της χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεω-οικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες», σε συνδυασμό με το άρθρο 24§2 αυτού, σύμφωνα με το οποίο «Η χωροταξική αναδιάρ-θρωση της χώρας … υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίω-σης». 

Το θέμα, βέβαια, που ανοίγεται είναι τεράστιο, επιχειρήματα υπάρχουν πάμπολλα, και, εάν χρειαστεί, θα επανέλθουμε, αφού αδιαπραγμάτευτος σκοπός όλων μας θα είναι η, έστω, τροποποίηση της υπουργικής από-φασης, που, προσωπικά, θεωρώ ότι υπονομεύει την ανάπτυξη και πρόοδο της περιοχής μας.

 

Μιχάλης Νικολάου - Δικηγόρος

 

 

 

Από εταιρία μπαταριών οχημάτων MODILE BATTERY EE που εδρεύει στην Αθήνα.

Ζητείται άτομο για εργασία στο υποκατάστημα της ΑΡΤΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΤΑΣ Τ.Κ 47100) για πλήρες ωράριο. Απαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα μοτοσυκλέτας & αυτοκίνητου ηλικίας, έως 40 ετών.

Επικοινωνία στα τηλ. 210-5762834-6937028489

e-mail. για βιογραφικό. info@modilebattery.gr

www.modilebattery.gr

Login

Go to top