Με τις εγγραφές των φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ όλης της χώρας να έχουν ήδη ξεκινήσει και η ολοκλήρωσή τους να αναμένεται έως τις 27 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες είναι εκείνοι οι φοιτητές που και φέτος, λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, θα αιτηθούν δωρεάν σίτισης και στέγασης.
Με την έγκριση της αίτησης να φαντάζει τυχερό λαχείο, τόσο για την σίτιση, όσο και για την στέγαση, υπάρχει σειρά προτεραιότητας, με πρώτους σε αυτήν τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, φοιτητές με αδερφό/η που σπουδάζει, ορφανούς, τέκνα άγαμης μητέρας και φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή φέρουν την ιδιότητα τέκνου θύματος τρομοκρατίας.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σίτιση
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και που συνοδεύουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης είναι τα ακόλουθα:
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή από ΚΕΠ.
- Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας 2012 για τον ίδιο τον φοιτητή, τους γονείς και τα ανήλικα αδέλφια
- Για τους Κύπριους φοιτητές Α) Βεβαίωση προσόδων και των δύο γονέων , του ιδίου του φοιτητή και των ανήλικων αδελφών από το Υπουργείο Οικονομικών και Β) Βεβαίωση εργοδότη ή Βεβαίωση αγροτικών συνεταιρισμών και για τους 2 γονείς.
- Βεβαίωση σπουδών αδελφού φοιτητή
- Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας για αδελφό στρατιώτη
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα
- Πιστοποιητικό Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή για τον ίδιο τον φοιτητή , τον γονέα ή τον αδελφό
- Κάρτα ανεργίας γονέων, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας και βεβαίωση απόλυσης από τον Εργοδότη
- Βεβαίωση υποτροφίας (αλλοδαποί)
- Βεβαίωση Προξενείου
- Υπεύθυνη Δήλωση (βλέπε παραπάνω στα έντυπα)
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη στέγαση
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και που συνοδεύουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης είναι τα ακόλουθα:
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή από ΚΕΠ.
- Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας 2012 για τον ίδιο τον φοιτητή, τους γονείς και τα ανήλικα αδέλφια
- Για τους Κύπριους φοιτητές Α) Βεβαίωση προσόδων και των δύο γονέων, του ιδίου του φοιτητή και των ανήλικων αδελφών από το Υπουργείο Οικονομικών και Β) Βεβαίωση εργοδότη ή Βεβαίωση αγροτικών συνεταιρισμών και για τους 2 γονείς.
- Βεβαίωση σπουδών αδελφού φοιτητή
- Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας για αδελφό στρατιώτη
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα
- Πιστοποιητικό Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή για τον ίδιο τον φοιτητή , τον γονέα ή τον αδελφό
- Κάρτα ανεργίας γονέων, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας και βεβαίωση απόλυσης από τον Εργοδότη
- Βεβαίωση υποτροφίας (αλλοδαποί)
- Βεβαίωση Προξενείου
- Υπεύθυνη Δήλωση

Πηγή: zougla.gr