Με σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών εσωτερικών, Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης - Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών επανακαθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της Εισοδηματικής Ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως καθορίζονται απ’ την οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, η αρμοδιότητα για την συγκέντρωση και τον έλεγχο των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών μεταβιβάζεται στη Δ/νση Οικονομικού ή τα τμήματα Δ/κου Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σημειώνεται ότι την ανωτέρω αρμοδιότητα την είχαν οι αντίστοιχες ΔΟΥ.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε. των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Το ύψος της εισοδηματικής Ενίσχυσης ανέρχεται:
α.  Σε εξακόσια ευρώ (600 €) ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλ. ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και

β.  Σε τριακόσια ευρώ (300 €) ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλ. ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλ. επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Σαν ετήσιο οικογενειακό Εισόδημα υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο Εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
    Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:
-    Αίτηση του δικαιούχου
-    Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου απ’ την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον διαμονή σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
-    Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η Εισοδηματική Ενίσχυση (Εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το Εκκαθαριστικό σημείωμα.
-    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης της οικονομικής Ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα αρμόδια για την περιοχή τους ΚΕΠ.

Επίσης μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2681-0-27400 (κ. Σταμάτης Λούκος – Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top