Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας στην εισήγησή του για την κατάργηση ή μη των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, αναφέρει τα εξής:

«Σε απάντηση των εν θέματι αναφερόμενων εγγράφων σας με τα οποία μας διαβιβάσατε τις σχετ. 2 και 3 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, θέτουμε υπόψη σας την πρότασή μας, η οποία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 5056/2023, είναι η αυτοδίκαιη κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» (αρθ. 27 του Ν. 5056/2023), η αυτοδίκαιη λύση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρταίων» (αρθ. 29 του Ν. 5056/2023) και η αυτοδίκαιη κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου με τις επωνυμίες «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων» (αρθ. 28 του Ν. 5056/2023).
Όπως αναφέραμε και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2023, δε θεωρούμε ότι υφίσταται ειδικός λόγος χρήσης της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του αρθ. 52 του Ν. 5056/2023, σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που υποβάλλεται έως την 15η.11.2023 και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, δύναται να εξαιρεθούν από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29 νομικά πρόσωπα, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση» διότι η δραστηριότητα των δύο αυτοδικαίως καταργούμενων Νομικών Προσώπων δε δικαιολογεί την υποβολή αιτήματος εξαίρεσης από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 5056/2023. Όσον αφορά δε την αυτοδίκαιη κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, δεν τίθεται θέμα εξαίρεσης από την εφαρμογή του νόμου, καθώς στο Δήμο μας ο αριθμός των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν είναι μικρότερος του εκατό (100) (παρ. 5 του αρθ. 28 του Ν. 5056/2023).
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για το συντονισμό από την πλευρά σας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής, ώστε οι διαδικασίες μετάβασης και ενσωμάτωσης των καταργούμενων νομικών προσώπων στο Δήμο να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα και να εξασφαλιστεί  η σταθερή λειτουργία των υπηρεσιών.
Τέλος, καθιστούμε σαφές ότι μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας ως νέα δημοτική αρχή, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία».


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top