«Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά τουφέκια πέφτουν! Μήνα σε γάμο ρίχνονται,

                                                                    μήνα σε χαροκόπι; Ουδέ σε γάμο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπι…».

 

 Αυτό το κλέφτικο δημοτικό τραγούδι, μας θύμισαν τις τελευταίες μέρες, οι «ευαίσθητοι» και… «αναίσθητοι» γιατροί της Άρτας και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερο και σημαντικό λόγο.

Ένα εύλογο και αυτονόητο σχόλιο του «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ», για την λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου της Άρτας, που αφορούσε την νομιμότητα και τις προδιαγραφές που απαιτούνται προς τούτο και άνοιξαν «οι ασκοί του Αιόλου»!

Άρχισαν οι τουφεκιές μεταξύ των «ευαίσθητων» γιατρών του Κ.Ι.Φ.Α. και των «αναίσθητων» γιατρών του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου, που τόλμησε, ως όφειλε, να ελέγξει την εν λόγω περίπτωση, αναθέτοντας την υπόθεση σε δικηγόρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μετά την αναφορά του, προχώρησε σε ανακοίνωση στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, σύμφωνα και με το ερώτημα του «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ».

Από την πλευρά τους, οι του Κ.Ι.Φ.Α., αντί να απαντήσουν επί της ουσίας, κατάγγειλαν αβασάνιστα την προαναφερόμενη ανακοίνωση και έφτασαν έως και… Μεσαιωνικού «αναθέματος», δια της δημιουργίας «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ και ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ», της ανακοίνωσης του Ιατρικού Συλλόγου, δηλαδή του συνδικαλιστικού τους φορέα.

Τρελά πράγματα!

Ο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» παίρνει θέση στην συγκεκριμένη κι άνευ ουσιαστικού περιεχομένου, σύγκρουση, με σχόλιά της στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ» του έντυπου «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ» και στην αντίστοιχη της ιστοσελίδας μας, της 6-5-2015!

Μεταφέρουμε την σχετική ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου και την σχετική απάντηση του Κ.Ι.Φ.Α. και τα συμπεράσματα δικά σας!

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΑΣ:

«Κατόπιν  σχετικού  δημοσιεύματος  σε  τοπική  εφημερίδα  της  Άρτας  σχετικά  με  τις  ενέργειες  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Άρτας  προκειμένου  να  ελεγχθεί  η  νόμιμη  λειτουργία  του  Κοινωνικού  Ιατρείου-Φαρμακείου θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  :

Ο  Ιατρικός  Σύλλογος  Άρτας  έχει  αποστείλει  το  σχετικό  ερώτημα  στο νομικό  σύμβουλο  του  ΠΙΣ  , όσον  αφορά  τη  διαδικασία  αδειοδότησης  του  Κοινωνικού  Ιατρείου-Φαρμακείου.

Η γνωμοδότηση  του   Νομικού  Συμβούλου  του  ΠΙΣ  ,  μας  γνωστοποιεί  ότι:

Σύμφωνα  με  τα  άρθρα  4 έως 7  του  Π.Δ 84/2001 όπως  σήμερα  ισχύει, ορίζονται  τα  εξής:

Άρθρο 4

Δικαιούχοι

1. Άδεια  λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ χορηγείται  :

α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση  άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

β. Σε  φυσικά  πρόσωπα,  με  την  προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιδιωτικού  φορέα  ορίζεται  επιστημονικά  υπεύθυνος, για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος.

γ. Σε νομικά  πρόσωπα, που  συνιστώνται  και  λειτουργούν  σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις , με  σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ.  και  με  την  τήρηση  των  ειδικών  προϋποθέσεων  του  άρθρου  11  και  των  λοιπών  διατάξεων  του  παρόντος.

δ. Σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης , βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους.

ε. Είναι δυνατή η χορήγηση μίας κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς της αυτής ειδικότητας ή δύο ή περισσότερους οδοντιάτρους στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση της κοινής άδειας, να υποβάλουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο, των οποίων είναι μέλη, συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο περιέχει τους όρους συνεργασίας τους και ειδικά τους οικονομικούς όρους, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτών προς τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας. Το Δ.Σ του αντίστοιχου συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να απορρίψει το συμφωνητικό συνεργασίας μερικώς ή στο σύνολο ή να προτείνει τροποποιήσεις, κατ` εφαρμογή των διατάξεων για την άσκηση του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και τους εκάστοτε ισχύοντες Κώδικες Ιατρικής και Οδοντιατρικής δεοντολογίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία το συμφωνητικό θεωρείται ότι εγκρίθηκε.

στ. Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με ξεχωριστές άδειες δύο ή περισσότερων ιατρών της αυτής ή διαφορετικής ειδικότητας, δύο ή περισσότερων οδοντιάτρων καθώς επίσης και δύο ή περισσότερων γιατρών και οδοντιάτρων, επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατιθεμένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για την χορήγηση ξεχωριστών αδειών λειτουργίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄ του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Οι άδειες λειτουργίας χορηγούνται μόνο μετά από θετική γνώμη των οικείων Ιατρικών ή Οδοντιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι εξετάζουν εάν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και οι κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας και ιδίως εάν διασφαλίζεται η υγεία του κοινού. Ο ιατρικός (οδοντιατρικός) σύλλογος επιλαμβάνεται και αποφασίζει με τη διαδικασία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο (δ) και μέσα στην ίδια προθεσμία.

Στο Άρθρο 5 , 6 και 7  γίνεται  αναφορά  στα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  να  προσκομίσει  ο  φορέας   για  την  αδειοδότηση της  λειτουργίας  του  ιατρείου.

Επίσης  σύμφωνα με  το  Ν.4093/2012  για  τη  χορήγηση  της  βεβαίωσης  λειτουργίας των  παραπάνω  φορέων  παροχής  ιατρικών  και  οδοντιατρικών  υπηρεσιών  Π.Φ.Υ απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης  από  το  φυσικό  πρόσωπο  ή  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  της  εταιρείας  ή  του  αστικού συνεταιρισμού.

Σύμφωνα  λοιπόν  με  τη  γνωμοδότηση  του  νομικού  συμβούλου,  πολλές  φορές  οι  προθέσεις  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης   είναι  προσφοράς   και  κοινωνικού  έργου, αλλά  θα  πρέπει:

α) να  μην  αποκλίνουν  από  τις  διατάξεις  του  νόμου   και

β) εφόσον  κριθεί  ότι  χρειάζονται  κοινωνικά ιατρεία,  να   νομοθετούν από  τη  Βουλή  με  πρωτοβουλία των Οργανισμών   Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή  άλλων  φορέων, ώστε  η  λειτουργίας   τους  να  είναι  σύννομη,  απόλυτη  εθελοντική,  να  μην  υποκρύπτεται κανένας  τυχόν  κερδοσκοπικός  χαρακτήρας  από  τους  γιατρούς που  παρέχουν υπηρεσίες, να  παρέχουν υπηρεσίες  μόνο  σε   αποδεδειγμένα  άπορους, άστεγους και άτομα που  ανήκουν  σε  ευπαθείς  ομάδες.

Επομένως,  βάσει  των  ανωτέρω,  υπάρχει  περιοριστική  απαρίθμηση  ως  προς  το  ποιοι λαμβάνουν  την  άδεια  ιατρείου ή πολυιατρείου, πρέπει  να  τηρούνται   οι διατάξεις του  ως  άνω  Π.Δ  και  να  ληφθεί  νόμιμη  άδεια  από  τον  Ιατρικό  Σύλλογο,  αλλιώς  η λειτουργία  είναι  παράνομη  και  ευθύνονται  και  ατομικά  οι  γιατροί που  μετέχουν  σε  μη  σύννομο  πολυιατρείο.

Τέλος, δεν  είναι  γνωστό  με  ποια  σχέση  παρέχουν  οι  γιατροί  τις  υπηρεσίες  τους, αν είναι με  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας ή  ως  ελεύθεροι  επαγγελματίες με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ή αν παρέχεται  εθελοντική  εργασία. Θα  πρέπει  ιδιαίτερα να  προσεχθούν  τα  έννομα  συμφέροντα  των  γιατρών  μελών  του  Ιατρικού  Συλλόγου από  αθέμιτο  ανταγωνισμό τέτοιων πολυιατρείων.

Στον  Ιατρικό  Σύλλογο  Άρτας  έως  και  σήμερα  δεν  έχει  υποβληθεί  καμία  αίτηση  για  τη  λειτουργία  του  ανωτέρω  φορέα  Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου.

Θεωρούμε όμως μέριμνα του κράτους για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας. Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία και  η συνεχής συρρίκνωση της δημόσιας  υγείας  έχουν  σαν  αποτέλεσμα την έλλειψη συντονισμένου δικτύου  πρωτοβάθμιας  ιατρικής περίθαλψης.  

Σας  επισημαίνουμε ότι  στις 28-06-14  ψηφίστηκε  Π.Δ, που  καθορίζει  τις  προϋποθέσεις , κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα  φαρμακευτικής  περίθαλψης  ανασφάλιστων και  οικονομικά  αδυνάτων πολιτών. Σύμφωνα με το  ανωτέρω  Π.Δ :

Πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη  στις δομές  Υγείας του  ΕΣΥ (Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας) και  ΠΕΔΥ  (με την προϋπόθεση  να  υπάρχει  το ΑΜΚΑ  του  πολίτη)  έχουν  οι :

Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην  Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Τέλος , θέλουμε  όμως  να  τονίσουμε  ότι τα  μέλη  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Άρτας  συμβεβλημένοι  ή  μη  με  τον  ΕΟΠΥΥ  παρέχουν  καθημερινά  στα  ιατρεία  τους τις  υπηρεσίες  τους   στους  ανασφάλιστους - άπορους  συμπολίτες  μας  χωρίς  να  αμείβονται. 

Όλα  αυτά  τα  χρόνια  οι  ιατροί  της  περιοχής  μας  δείχνουν την  κοινωνική  τους  ευαισθησία - και  έτσι  θα  συνεχίσουν -  και ποτέ  δεν  αρνήθηκαν  να  περιθάλψουν  συμπολίτες  μας στα  ιατρεία  τους, οι  οποίοι  ανήκουν  σε  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες (άποροι, άνεργοι, πολύτεκνοι, μετανάστες κ.λ.π).

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Ι.Φ.Α.: 

«Με έκπληξη διαβάσαμε στον τοπικό τύπο ανακοίνωση του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας ότι «το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Άρτας λειτουργεί παράνομα, με ατομική ευθύνη των γιατρών που συμμετέχουν σ' αυτό, ενδεχόμενα σε σχέση εξαρτημένης εργασίας και δημιουργώντας έτσι αθέμιτο ανταγωνισμό προς τα λοιπά μέλη του Συλλόγου». Επισημαίνει επίσης η ανακοίνωση ότι «από 28-6-2014 σύμφωνα με Π.Δ. έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις Δημόσιες Δομές Υγείας και οι ανασφάλιστοι πολίτες Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής ή ξένοι νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα». Επισημαίνουμε λοιπόν τα εξής:

1. Το ΚΙΦ Άρτας είναι μια ΑΥΤΟΝΟΜΗ, ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ δομή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ που παρέχει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ανασφάλιστους, άνεργους και άπορους συμπολίτες μας. Δεν είναι ιατρείο ή πολυιατρείο, στο χώρο του οποίου διενεργούνται ιατρικές πράξεις έτσι ώστε να απαιτείται αδειοδότηση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου. Στις αναληθείς αιτιάσεις, επίσης του ΙΣΑ περί ενασχόλησης γιατρών στο ΚΙΦΑ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως ελεύθερων επαγγελματιών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι όλοι οι γιατροί που συμμετέχουν παρέχουν εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τις υπηρεσίες τους. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στα οργανωμένα ιατρεία τους αμισθί. Άλλωστε, ο ίδιος ο νόμος προβλέπει ότι οι γιατροί έχουν τη δυνατότητα να δέχονται μέχρι 5 επισκέψεις το μήνα δωρεάν. Μέχρι σήμερα βέβαια δεν γνωρίζαμε ότι η κοινωνική αλληλεγγύη είναι παράνομη ενέργεια. Κρίμα για όσους το πιστεύουν αυτό!

2. Όλοι εμείς (λειτουργοί υγείας και πολλοί άλλοι αλληλέγγυοι πολίτες) συμβάλλαμε στη δημιουργία αυτής της συλλογικότητας γιατί διαπιστώναμε καθημερινά ότι από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα, υπήρχε ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ανασφάλιστων συνανθρώπων μας που βίωναν (και βιώνουν) τον αποκλεισμό από ιατρική βοήθεια και φαρμακευτική αγωγή με αποτέλεσμα την αύξηση νοσηρότητας και θνησιμότητας κύρια των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Κοινή μας πεποίθηση είναι ότι:

-Η υγεία είναι ύψιστο κοινωνικό αγαθό

-Ο καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και την οικογένειά του υγεία και ευημερία, ιατρική περίθαλψη και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. (Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα δικαιώματα, άρθρο 25)

Η δημιουργία ασπίδας προστασίας και συνοχής της κοινωνίας μέσα από δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης είναι βασική προϋπόθεση για να αντισταθεί η κοινωνία και να επιβάλλει προς όφελός της μια άλλη λύση μέσα στη κρίση.

Δεν είμαστε «καλοί Σαμαρείτες» όπως κάποιοι ειρωνικά μας έχουν αποκαλέσει. Δεν έχουμε την πρόθεση και πολύ περισσότερο την αυταπάτη υποκατάστασης του κράτους που αποσύρεται από την ευθύνη φροντίδας της υγείας των πολιτών. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για ένα σύστημα Υγείας. Για Δημόσια φροντίδα και περίθαλψη για όλους, ΧΩΡΙΣ αποκλεισμούς.

Όλοι έχουμε θιγεί από την κρίση, πάνω απ' όλα όμως έχει θιγεί η υγεία σαν δημόσιο κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα. Η πρωτοβάθμια Δημόσια περίθαλψη υπάρχει αλλά σοβαρά υποστελεχομένη, με ελλείψεις σε βασικότατες ειδικότητες. Για να απευθυνθεί κάποιος ανασφάλιστος στο Νοσοκομείο πρέπει να είναι επείγον περιστατικό. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι με μηδενικό εισόδημα και ως εκ τούτου ούτε τα φάρμακά τους δεν μπορούν να αγοράσουν. Αυτά προσπαθούμε κατά το δυνατόν να εξασφαλίσουμε από την προσφορά συμπολιτών μας και τις συνδρομές των μελών του Συλλόγου μας. Αυτοί οι άνθρωποι που οδηγήθηκαν σε εξαθλίωση λόγω της κρίσης καταφεύγουν σε μας και είναι αστείο να σκεφτόμαστε ότι δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός στα λοιπά μέλη του ΙΣΑ. Με αυτό το σκεπτικό τα Κοινωνικά Παντοπωλεία κάνουν αθέμιτο ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ, ο Ερυθρός Σταυρός κάνει αθέμιτο ανταγωνισμό στα καταστήματα νεωτερισμών και τα Δίκτυα χωρίς μεσάζοντες στις λαϊκές αγορές κλπ.

Το ΚΙΦ Άρτας δεν αποτελεί πανελλήνια πρωτοτυπία. Είναι μια από τις 51 δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο χώρο της υγείας που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η ίδια η κοινωνική αλληλεγγύη δεν χρειάζεται να έχει νομική υπόσταση, δεν έχει ιδιοτέλεια, δεν κρύβει ανταγωνιστικά στοιχεία. Έχει αγάπη και σεβασμό για τον συνάνθρωπο και τροφοδοτεί τις ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο, για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Άλλωστε αυτό το γνωρίζουν όλοι και πρωτίστως τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας, οι οποίοι δεσμεύτηκαν στον όρκο του Ιπποκράτη.

Θα περιμέναμε μεγαλύτερη ευαισθησία και κατανόηση από τον Ιατρικό Σύλλογο σ' αυτή μας την ανιδιοτελή και απολύτως κοινωνικά αναγκαία προσπάθεια. Και αν μάλιστα, όπως ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος ισχυρίζεται, τα μέλη του περιθάλπουν δωρεάν ανήμπορους συμπολίτες μας, τότε μαζί με τα συγχαρητήριά μας τους καλούμε να ενταχθούν κι αυτοί ως εθελοντές στο ΚΙΦ Άρτας.

Είμαστε ανοιχτοί σε όσους θέλουν να προσφέρουν».

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top