Η Περιφέρεια Ηπείρου επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. έδωσε στη δημοσιότητα άλλες δύο προσκλήσεις για τον  Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη», με ημερομηνία έναρξης  υποβολής των  προτάσεων την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου. 

Βασικός στόχος των συγκεκριμένων προσκλήσεων είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, και η εν γένει προστασία του περιβάλλοντος με την παράλληλη προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων. 

Ειδικότερα, πρόκειται για δράσεις:

1. «Δράσεις υλοποίησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού και οριοθέτησης ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού»

με  δυνητικούς δικαιούχους τους:

• ΔΕΥΑ: Άρτας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας

• Δήμοι: Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Πάργας και Ζίτσας

• ΣΥΔΛΙ

Η πρόσκληση περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπονται από το Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και ειδικότερα:

Α. Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε Μεγάλες ΔΕΥΑ όπως οι ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας, τα οποία στοχεύουν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω ελαχιστοποίησης παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό και ειδικά στην πηγή του, στη σωστή επεξεργασία του ύδατος, κλπ. 

Β. Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000m³ ετησίως, της Ηγουμενίτσας, των Ιωαννίνων, της Πασσαρώνας, του Περάματος και του Φαναρίου. Αναγκαία προϋπόθεση για την οριοθέτηση είναι η εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών κατά περίπτωση μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα είναι εφικτή η λεπτομερής οριοθέτηση. Η δράση θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία της Δ/νσης Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό του 1,4 εκ. ευρώ.

2.«Υλοποίηση Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης)»

με δυνητικούς δικαιούχους τους:

• Δ/νση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

• Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται μέτρα που προβλέπονται από το Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και συγκεκριμένα αφορούν τα κολυμβητικά ύδατα για τα οποία προβλέπεται η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων τους σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις (υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος για την Περιφέρεια Ηπείρου). Το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου για τα έτη 2016-2022.

Επίσης, στην εν λόγω δράση περιλαμβάνεται η ενημέρωση του κοινού και οι ταυτότητες των ακτών κολύμβησης στις οποίες περιγράφονται και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων 

Η προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη για την συγκεκριμένη πρόσκληση  ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν από 24 Φεβρουαρίου έως 29 Ιουλίου 2016.  Πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. 

 

1η Συνάντηση της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η συνάντηση της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την Ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Αθήνα. Ως εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Εθελοντισμού της Περιφέρειας κ. Ιωάννης Καραμπίνας (ως τακτικό μέλος) και η περιφερειακή σύμβουλος Ηπείρου κ. Αναστασία Σίμου (ως αναπληρωματικό μέλος).

Στη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις για τις υλοποιούμενες δράσεις, που εντείνονται τόσο σε εθνικό (με τη συνδρομή Υπουργείων, ενώσεων, συλλόγων και πολιτών) όσο και σε περιφερειακό-τοπικό επίπεδο (περιφερειακά δίκτυα). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα, οι βασικοί άξονες δράσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι:

- Αναβάθμιση των δεξιοτήτων κυρίως ατόμων με ελλείψεις στις βασικές δεξιότητες

- Πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων

-Διεύρυνση της συμμετοχής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε προγράμματα εκπαίδευσης - Εξασφάλιση ποιότητας και παρακολούθησης των παρεχόμενων προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Κατάρτιση και εκπαίδευση στο χώρο εργασίας

- Αύξηση της συμμετοχής στη Διά Βίου Μάθηση 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνηςτου ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ των ΜΚΟ «Επάνοδος» και «Μετάδραση», οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 

 

 

 

 

Από εταιρία μπαταριών οχημάτων MODILE BATTERY EE που εδρεύει στην Αθήνα.

Ζητείται άτομο για εργασία στο υποκατάστημα της ΑΡΤΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΤΑΣ Τ.Κ 47100) για πλήρες ωράριο. Απαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα μοτοσυκλέτας & αυτοκίνητου ηλικίας, έως 40 ετών.

Επικοινωνία στα τηλ. 210-5762834-6937028489

e-mail. για βιογραφικό. info@modilebattery.gr

www.modilebattery.gr

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top