Την εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποίησετην Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013, στο Επιμελητήριο Άρτας, ηΑναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ.  Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τα οποία εκπροσωπούν τους συμμετέχοντες στην Α.Σ. φορείς, οι οποίοι είναι:

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (K.T.E.) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (Συντονιστής Φορέας)
Επιμελητήριο Άρτας
Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Ηπείρου
Φώτης Μ. – Ματάτσης Κ. Ο.Ε. (δ.τ. ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ)
EEO GROUP Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΟΕ (ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΟΕ)
CONSUL Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ

Η συνάντηση αυτή σηματοδότησε την έναρξη υλοποίησης της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», οι δράσεις της οποίας θα διαρκέσουν 16 μήνες, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Πρόκειται για Πράξηπου εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ομάδες-στόχος της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» είναι
- άνεργοι, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία
- νέοι Επιστήμονες
- ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
και στόχος της είναι η τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 40 ωφελουμένων, εκ των οποίων:
- 8 θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση ατομική ή άλλης μορφής (πλην κοινωνικής).
- 8 θα ιδρύσουν μία κοινωνική επιχείρηση
- 8 νέοι επιστήμονες θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων και θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου
- 16 θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις.

Για να επιτύχει τους στόχους της Πράξης, η Α.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ θα υλοποιήσει, μεταξύ άλλων, δράσεις δικτύωσης με τοπικούς παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις, δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα όπως: βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης, Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής, Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας με έμφαση σε προϊόντα εναλλακτικών καλλιεργειών, Επιχείρηση και Καινοτομία, αλλά και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων με στόχο την προώθησή τους στην απασχόληση.
Επιπλέον, θα προβεί στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα υλοποιήσει μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλα αναπτυξιακά προγράμματα.

Στο προσεχές διάστημα, η Α.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ θα πραγματοποιήσεικαμπάνια ενημέρωσηςκαι στη συνέχεια θα δημοσιεύσειΔημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςπροκειμένου οι ενδιαφερόμενοι – δυνάμει ωφελούμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Πράξη«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ».

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top