Τη χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του COVID 19, ζήτησε ο Γιώργος Στύλιος, καταθέτοντας σχετική αναφορά στη Βουλή.

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου αφενός να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού και αφετέρου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της αγοράς, η λειτουργία των αγορώντροφίμων και των επιχειρήσεωνεστίασης. Ο κ. Στύλιος αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της αισχροκέρδειαςστην εξασφάλιση των ορθών πρακτικών για τον υγιή́ ανταγωνισμό́ καθώς καιστην προστασία των καταναλωτών.

Απαντώντας στον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τα Υπουργεία Οικονομικών, καθώς και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρέθεσαν νέες δέσμες μέτρων που λαμβάνονται προς αυτές τις κατευθύνσεις:

Ειδικότερα, στην απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τονίζεταιότι θα διατεθούν επιπλέον 500 εκατ. € για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των ΜικρομεσαίωνΕπιχειρήσεων: Την 1ηΣεπτεμβρίου έγινε η έναρξη των αιτήσεων για τα ΚαθεστώταΕνισχύσεων:α) «Γενική Επιχειρηματικότητα» (με συνολικό προϋπολογισμό προκήρυξης 350 εκατ. €), και β) «Πολύ Μικρές και ΜικρέςΕπιχειρήσεις» (με συνολικό ύψος 150 εκατ. €).
Επιπλέον, προσεχώς θα ανοίξουν δράσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν δέχονται αιτήσεις όπως:

•    η Επιστρεπτέα προκαταβολή,
•    το Κεφάλαιοκίνησης με διετή επιδότησηεπιτοκίουλόγωπανδημίας COVID- 19 από το ΤΕΠΙΧΙΙ,και,
•    η Επιδότησητόκωνυφιστάμενωνδανείωνμικρών και μεσαίωνεπιχειρήσεωνπληττόμενωναπό τα μέτρααντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19.

Αντίστοιχα, στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στην αναφορά του κ. Στύλιου μεταξύ άλλων αναφέρονται:

•    Η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για το έτος 2020 και το ευεργέτημα της έκπτωσηςποσοστού 25% σε εμπρόθεσμακαταβαλλόμενεςδόσειςβεβαιωμένωνοφειλώνμηνόςΙουνίου 2020,με το νόμο 4701/2020 (Α ́ 128/30-6-2020).
•    Η δυνατότητακαταβολής: του φόρουεισοδήματοςφυσικών και νομικώνπροσώπωνφορολογικού έτους 2019 σε οκτώ (8) ισόποσεςμηνιαίεςδόσεις, του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε έξι(6) ισόποσεςμηνιαίεςδόσεις, καθώς και η έκπτωση 2% στο συνολικό ποσό του φόρουεισοδήματοςφυσικώνπροσώπων, σε περίπτωσηεφάπαξκαταβολής του, μέσω του νόμου ν. 4706/2020 ( A’ 136/17-7-2020).
•    Η αναστολή για το φορολογικό έτος 2019 της υποχρέωσηςκαταβολήςτέλουςεπιτηδεύματος για τους αγρότεςκανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς και για τους αλιείς καθώς και ημείωση της προκαταβολήςφόρουεισοδήματοςφορολογικού έτους 2019 ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλουεργασιών ν. 4714/2020 (Α ́148/31-7-2020).
•    Τα έκτακταμέτραστήριξης των τουριστικώνεπιχειρήσεων και της αγοράςεργασίας που εισήχθησαν με την  ΠΝΠ Α ́161/22.08.2020.
•    Η απόφαση Α. 1200/2020 (Β ́ 3612) του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποίααναστέλλεταιμέχρι και τις 30-4-2021 η είσπραξη των βεβαιωμένων στις ΔημόσιεςΟικονομικέςΥπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντραοφειλών, για τις οποίεςέχειχορηγηθεί αναστολή είσπραξης.
Καταλήγοντας, τα Υπουργεία αναφέρουν στον κ. Στύλιο ότι σε κάθεπερίπτωση, παρακολουθούνται συνεχώς οι εξελίξεις που σχετίζονται με την διάδοση του κορωνοϊού και τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την οικονομία και θα προχωρήσουν αν κριθεί σκόπιμο σε νέεςπρωτοβουλίεςστήριξης των πληγέντων στο πλαίσιο των δημοσιονομικώνδυνατοτήτων της χώρας. Επίσης, μελετούνται τα αιτήματαφορέων και πολιτών για βελτιώσεις και ελαφρύνσεις στη φο

Go to top