Ο Βουλευτής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με τα προβλήματα των εμπειροτεχνών εργολάβων δημοσίων έργων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Περιφερειακά Μητρώα.

Ειδικότερα επισημαίνουν ότι παρά τις επαναλαμβανόμενες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής τους τελευταίους μήνες, από την πλευρά της Κυβέρνησης δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ως προς την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

Παράλληλα αναφέρουν ότι οι εμπειροτέχνες εργολάβοι, σε σχετική επιστολή τους, τονίζουν ότι εδώ και δεκαετίες αναλαμβάνουν σημαντικά δημόσια έργα, με μικρό σχετικά προϋπολογισμό, που όμως βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιφέρειας, αλλά με τις νομοθετικές αλλαγές του αρμόδιου Υπουργού για τις απευθείας αναθέσεις, συρρικνώνεται το εύρος των έργων, που μπορούν να τους ανατεθούν. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να αναβαθμιστούν οι εμπειροτεχνικές βεβαιώσεις για προϋπολογισμούς έργων έως 66.000 € χωρίς ΦΠΑ, ανά κατηγορία έργων, το όριο αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων  για τους Πτυχιούχους  να αυξηθεί σε 60.000 € και αντίστοιχα για τους εργοδηγούς σε 69.000 €.

Επίσης ένα ακόμα αίτημα που σημειώνουν είναι αυτό της υιοθέτησης των  κατηγοριών Έργων και των ειδικότερων εργασιών, ώστε να μην κατακερματιστεί ο κλάδος και να μην αχρηστευτούν οι εμπειροτεχνικές – εργοδηγών βεβαιώσεις.

Επιπρόσθετα σημειώνουν ότι τα μέλη του εν λόγω κλάδου βρίσκονται σε αγωνία, καθώς το μητρώο του άρθρου 118 και 20 του Ν. 4472/2017 δεν έχει ακόμα καταρτιστεί, αλλά και για το ζήτημα αναφορικά με την τήρηση της Νομοθεσίας περί απόδειξης μη τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος εκ μέρους των εμπειροτεχνών από όλες τις αναθέτουσες αρχές, το οποίο, όπως αναφέρουν, διασφαλίζεται με την προσκόμιση στις δημοπρασίες σχετικής Βεβαίωσης από τον Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Μ.Π, που αποτελεί τον μοναδικό Σύλλογο Εμπειροτεχνών – Εργοδηγών που δραστηριοποιείται πανελλαδικά.

Επίσης προτείνουν την τροποποίηση του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 σχετικά με τη σύσταση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, όπου για τα ζητήματα χορήγησης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνικών εργοληπτικών βεβαιώσεων πρέπει να συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος πανελλήνιας εργοληπτικής οργάνωσης εμπειροτεχνών με τη μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στον κλάδο που ορίζεται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση.

Τέλος οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δεδομένου ότι ο εμπειροτεχνικός κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης, τα οποία εντείνονται με τις καθημερινές αυξήσεις στα υλικά κατασκευής, ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό Εάν προτίθεται να αναβαθμίσει τα πτυχία των εμπειροτεχνών και εργοδηγών, ώστε να μπορέσουν να διεκδικούν και πάλι δημόσια έργα, σύμφωνα με τις προτάσεις τους, αλλά και Σε Ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέλιξη του έργου της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, σε σχέση με την κατάρτιση του  Μητρώου και τις προτάσεις τους για τις κατηγορίες έργων και ειδικότερων εργασιών. Επίσης ρωτούν για τις προθέσεις του κ. Υπουργού αναφορικά με τις προτάσεις του Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ για την τροποποίηση του αρ. 4 ΠΔ 7/2013, ώστε για τις περιπτώσεις που κρίνονται ζητήματα χορήγησης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνικών εργοληπτικών βεβαιώσεων, να συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος πανελλήνιας εργοληπτικής οργάνωσης εμπειροτεχνών, αλλά και την Τροποποίηση του αρ. 23.3, παρ ε’, ώστε από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., να υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια  και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ, Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.), από τα οποία να αποδεικνύεται  ότι τα πρόσωπα που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ LIVE ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΑΦΙΣΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΟΥΣ BLACK HEART PROCCESSION , τους ELEPHANT και τους διοργανωτές.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top